caricato da paperinoduck76

messa degli angeli

annuncio pubblicitario
VIII. — For feasts of the II class. 5.
•
8.
2
I
*,
Vt?
4^i
37
i
I*
I
J-J
iflitfl—•—"~
&^+i
driPTli—•
-te,
De-o
missa est.
gra-ti- as.
VIII. — For feasts of the II class. 5.
(De Angelis)
5
-
6—frjr^V'V*.
K
Y-ri- e
e-
*
\6- i-son. zz)'. Chn'ste
1
• Q in
•
1
Q
b i n
—•
g
e•1
•
o 1» H-
U—'
le- i-son. zz/. Ky-ri- e
J\
e-
|
i
•
• V Mi" J I *
• • - •'--U
••
• 4K
\6- i-son. ^'. Ky-ri- e
** e-
\6- i-son.
XVI. C.
e• ••
-«—j
!
—=—•—=-i
—•—
L6-ri- a in excelsis De- o. Et in tdrra pax homf-ni•
HI
_
_•_.
-
•-
bus bonae vo-lunta-tis. Lauda-mus te. Benedi-cimus te.
HI
•
•-
?•
r " •
Ado-rd-mus te. Glo-ri-ficamus te. Gra-ti-as agimus ti-bi
f m
1
?
•
•-
*
•
m-
•
B
1
propter magnam glo-ri- am tu- am. Domine De- us, Rex cae-
VIII. — For feasts of the II class. 5.
38
• *
le*-stis, De- us Pa-ter omni'-pot-ens. Domine Fi-li unigeni-
te J6-su Chn'-ste. D6mine D6- us, Agnus De"- i, Ff-li-us
-
• - ~a
B-» i -
-
-rt-T
Pd-tris. Qui tollis peccdta mun-di, mi-se-r£- re no-bis. Qui
t61-lis peccd-ta mundi, suscipe depreca-ti- onem no-stram.
Qui s^des ad ddxteram Pa-tris, mi-sere-re no-bis. Qu6ni- am
-r
tu s6-lus sdnctus. Tu s6-lus Domi-nus. Tu so-lus Altissi1 •
T>
B
7
a
~
_
••
1
>
1
* . • • - • • -'- -
mus, Jd-su Chn'-ste. Cum Sdncto Spi'-ri-tu,
•
•
B
s
_
"
B
in glo-ri- a
!^-
D6- i Pa- tris.
6.
•
A- men.
(XI) XII. C.
s
An- ctus, * Sanctus, Sin- ctus
D6- mi-nus
'
VIII. — For feasts of the II class. 5.
Di- us Si-
ra
ba- oth. Pleni sunt cae*- li et te"r-
glo- ri- a tu- a. Hosanna
HI
di- ctus qui v^- nit
na
in excel-
ft
L
•-
•
in nomine D6mi-ni. Ho-san-
XV. C.
—
A •*
1
-gnus De-
%
B
•
•
•
•
no- bis. Agnus D^-
h
no- bis.
ca-ta miindi : dona no-bis
•
™~~
•
i, * qui t61-lis peccata miin-
v±
- te,
D^- o
1
*qui tollis peccata mundi : mi-se1
di : mi-se-re'-re
1
JL _•
• • •
^
1
3* • —
re"-re
sis. Bene-
i
^
f
in exce"l-
sis.
•
T
39
J:
-*—i
n
Agnus De"- i, * qui tollis pec-
pa-cem.
mi'ssa
est.
gra-ti- as.
40
IX. — For feasts of the Blessed Virgin, i
5.
B
Enedicamus D6-
mi-no.
IX. — For feasts of the Blessed Virgin. 1.
(Cum jubilo)
1.
K
Y-ri- e *
e-\6- i-son. Ky-ri- e
.
K^-ri- e
N ,
e-l£- i-son.
n >
e-\6- i- son. Chn'-ste
e-16- i-son. Chrf-
6
-Ve-1^- i-son. Chn'-ste
ste
l5
*~
T
»
Hi
e-le- i-son.
- A
1
> . !%•—g
- i-son. Ky- ri- e
•
Ky-ri-e
. •.
—-P»7
e-l<£- i-son. Ky-ri-e
e-\6- i-son.
7. fiL6- ri- a in excdlsis Dd- o.
Et in t^r-ra pax ho-
mf-ni-bus bonae vo-lunta-tis. Lauda-mus te.
Bene- di-
Scarica