caricato da Utente18563

PHONETIC TRANSCRIPTS

annuncio pubblicitario
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/'mɑrkɪtɪŋ/
/praɪs/
/'prɑdəkt /'prʌdɑkt/
/brænd/
/prə'məʊʃn/
/'ædvətaizɪŋ/
/'medɪə/
/pleɪs/
/'væljuː/
/'sləʊgən/
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
marke?ng
adver?sing
price
place
product
promo?on
value
slogan
media
brand
B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/'mɑrkɪtɪŋ/
/praɪs/
/'prɑdəkt /'prʌdɑkt/
/brænd/
/prə'məʊʃn/
/'ædvətaizɪŋ/
/'medɪə/
/pleɪs/
/'væljuː/
/'sləʊgən/
/'bærɪə/
[lɔːntʃ]
/'væljəbl/
/'prɪːmɪəm/
/'spɑnsə(r)ʃɪp/'spɒn-]
/bɒm'bɑːd/
/kən'sɪstənsɪ/
/kən'sjuːmə/
/prə'məʊʃn/
/ə'piːl/
/'ædvətaɪz/
/'kwɑlətɪ /'kwɒ-/
/'bærɪə/ BARRIER /kən'sjuːmə/ CONSUMER
[lɔːntʃ] LAUNCH
/prə'məʊʃn/ PROMOTION
/'væljəbl/ VALUABLE
/ə'piːl/ APPEAL
/'prɪːmɪəm/ PREMIUM
/'ædvətaɪz/ ADVERTISE
/'spɑnsə(r)ʃɪp/'spɒn-] SPONSOR
/'kwɑlətɪ /'kwɒ-/ QUALITY
/kən'sɪstənsɪ/ CONSISTENCY
Phone&cs
Match column A with column B
B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/streŋθ/
/'wɪːknɪs/
/θret/
/‚ɑpər'tjuːnətɪ/
/faɪ'nænʃl/
/'mɪʃn/
/kɔː/
/‚kɒmpɪ'tɪʃn/
/'strætɪdʒɪ/
/plæn/
Phone&cs
Match column A with column B
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
financial
core
plan
strength
strategy
mission
opportunity
compe??on
weakness
threat
B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/streŋθ/
/'wɪːknɪs/
/θret/
/‚ɑpər'tjuːnətɪ/
/faɪ'nænʃl/
/'mɪʃn/
/kɔː/
/‚kɒmpɪ'tɪʃn/
/'strætɪdʒɪ/
/plæn/
Exercises:
b) Which English words are pronounced as they are transcribed
here?
a) baik
b) bædʒ
c) endʒɔi
d) feis
f) main
͡
g) tʃeindʒ
h) ʃip
7
Exercises:
b) Which English words are pronounced as they are transcribed
here?
a) baik
BIKE
b) bædʒ
c) endʒɔi
BADGE
d) feis
f) main
͡
g) tʃeindʒ
FACE
h) ʃip
SHIP
ENJOY
MAIN
CHANGE
8
Exercises:
a) catch [kæt͡ʃ]
b) doubt [daʊt]
c) gem
[d5ʒem]
d) measure [meʒə]
e) noise
[nɔiz]
f) shy
[ʃai]
g) thought [θɔ:t]
9
Exercises: write the following sentences in regular English spelling:
a. noam tʃomski iz e lingwist hu 7tʃəz æt ɛm aj 7
b. fonɛ7ks iz ðə stʌdi əv spi:tʃ sawndz
c. ɔl spokən læŋwidʒəz juz sawndz prodjust baj ðə
rispairətori sistəm
d. sʌm pipəl θiŋk fonɛ7ks iz vɛri intərɛs7ŋ
10
Exercises: write the following sentences in regular English spelling:
a. Noam Chomski is a linguist who teaches at MIT
b. Phone7cs is the study of speech sounds
c. All spoken languages use sounds produced by the
respiratory system
d. Some people think phone7cs is very interes7ng
11
Exercises: write the following senteces in correct English spelling:
a) ðə rʌnər krɔst ðə fɪnɪʃɪŋ laɪn/
b) kan aɪ li:v maɪ bækpæk æt rɪsepʃən/
c/red ɪz maɪ feɪvrət kʌlər/
d) ʃi ɪz veri ɪntrəstəd ɪn ɪnvaɪrənmentəl ɪʃu:z/
e) /ðiː ɪŋglɪʃ drɪŋk ə lɔt ɔv bɪə r/
12
Exercises: write a phoneRc trascripRon of the following sentences
in regular English spelling:
a)The runner crossed the finishing line
b) Can I leave my backpack at recep7on
c) Red is my favourite colour
d) She is very interested in environmental issues
e) The English drink a lot of beer
13
Scarica