فَأْرُ الرِّيفِ وَ فَأْرُ المَدِين

annuncio pubblicitario
ِ ‫الر‬
ِ ‫فَأْ ُر‬
‫ َو فَأْ ُر املَ ِدين‬1‫يف‬
Topo di città e Topo di campagna
Traduzione in lingua italiana e note di Federica Ricci
2
‫ توتو فَأْر امل يدين ية لي‬3‫اِبن ع يم يه‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
ْ
‫ يِف‬4‫زوره‬
‫ي‬
‫يف‬
‫الر‬
‫ر‬
‫أ‬
‫ف‬
‫يِت‬
‫ت‬
‫ َد َعا‬.1
َ
َ َْ
َ َ َ َ َ
‫جح يريه املوج ي‬
.‫ود يِف الغَابَية‬
ََ ْ
Titi, topo di campagna ha invitato Tutu, il figlio di suo zio, topo di città, a
fargli visita nella
sua tana situata nel bosco.
Il primo termine reca sull’ultima lettera la damma senza tanwin, ma non ha l’articolo. La mancanza di articolo
non implica che il nome sia indeterminato, anzi, il 1°tremine proprio perché specifcato dal 2°termine al caso
genitivo è determinato. Si parla di stato costrutto: 1°termine deteminato senza articolo e 2°termine determinato
dall’articolo ed al caso obliquo.
2
Verbo di ultima debole o difettivo. E’ un verbo di primo tipo, pertanto, la sua terza radicale è una ‫ ﻮ‬. La ‫ ﻮ‬la si
trova al perfetto con vocalizzazione ° fatta eccezione per la 3° persona femminile del singolare e del duale dove
si nota la caduta della vocale. Alla 3° persona singolare maschile del perfetto la semivocale è diventa alif: ‫ﺪﻋﺎ‬.
3
‫ ﻋﻢ‬significa fratello del padre e quindi zio paterno, mentre zio materno si dirà ‫ﺨﺎﻞ‬.
4
‫ ﻞ‬+ il verbo ‫ ﺰﺍﺮ‬all’ imperfetto congiuntivo + il pronome suffisso ‫ ﻩ‬. In merito al verbo, esso è un verbo di media
debole o concavo la cui seconda radicale è una ‫ ﻮ‬. La lettera lunga non compare al perfetto ma si trasforma in alif
alla 3° persona di tutti i generi e numeri fatta eccezione del femminile plurale dove lasciano il posto al °. Nel
nostro caso si tratta di congiuntivo, un tempo caratterizzato, come si può notare, dalla presenza della lettera
debole ‫ ﻮ‬così come per l’indicativo e iussivo la cui coniugazione è uguale tranne che per la vocalizzazione
dell’ultima lettera.
1
1
6‫ي‬
‫ فَآنْ َدهش ي‬،‫ توتو الدَّعوَة‬5‫ و لَ َّّب‬.2
‫الع ي‬
‫اص ًة‬
‫ة‬
‫ط‬
‫ا‬
‫س‬
‫ب‬
‫ن‬
‫م‬
َ
َّ ‫يش َخ‬
َ
َ
َ
ََ َ َ
‫يع َندما قَدَّم َلِه تي‬
‫ي‬
‫ض اَّوُذوير اََّّافَية َو َََّاٍ يم َن ال َق ْم يح‬
‫ع‬
‫ب‬
‫يِت‬
َ َْ
َ َ َ
. 7‫َكغي َوُذاء‬
Tutu ha accettato l’invito ed è sorpreso dalla semplicità della vita
specialmente
quando Titi gli ha offerto alcune radici secche e chicchi di grano come
prima colazione.
9 َّ ‫ ي ي‬8
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫اعََ َوُذ َر لَه‬
‫ف‬
..
‫ة‬
‫يم‬
‫ل‬
‫الو‬
‫ه‬
َّ
‫ج‬
‫ع‬
‫ت‬
‫َل‬
‫و‬
‫وت‬
‫ت‬
‫ه‬
‫م‬
‫ع‬
‫ن‬
‫اب‬
َ
َْ َ َ ْ ْ
َ َ ْ ‫ َوظَ َّن تيِت أن‬.3
‫ي‬
.‫ك‬
َ ‫َع ْن َذل‬
5
Come i verbi sani anche anche quelli difettivi hanno le dieci forme derivate. Questa è la II forma di un verbo di
ultima debole. ‫ ﺪﻋﺎ‬, precedentemente incontrato, è un verbo di ultima debole e di primo tipo (‫)ﻮ‬, ‫ ﻟﺑﻰ‬è difettivo di
secondo tipo. La sua radicale è una ‫ ﻱ‬: al perfetto ci sarà un dittono con ‫ ﻱ‬vocalizzata °, all’ imperfetto, invece,
si ritrova la lettera di prolungameto. (tale regola è la medesima dei verbi di ulima debole di primo tipo).
6
Si tratta di un masdar del verbo ‫ ﺒﺴﻄ‬.
7
‫ ﻚ‬+ genitivo.
8
Verbo contratto: la seconda e terza radicale sono identiche e si contraggono in una ṡadda.
9
E’ una particella il cui compito è quello di rinforzare il soggetto. Fa parte del gruppo di particelle che prende il
nome di Inna e le sue sorelle. Tali particelle reggono l’accusativo, pertanto il soggetto della frase andrà in
accusativo.
2
Titi ha pensato che il banchetto non stupisse Tutu, il figlio dello zio… così
si è scusato con lui
di ciò.
‫وع َإَل امل يدينَةَ أ ََلَّ توتو َعلَى تي ييِت يِبَ ْن يَز َوره يِف‬
‫الرج ي‬
ُّ ‫ َو يعْن َد‬.4
َ
10 ‫ي‬
‫ْب َو‬
َّ‫ا‬
‫ه‬
‫ل‬
ِ
‫ج ْح يريه يِ يِ يِ يِبَ ْخَزين َدارَكَّي َرية ََْيث َسي َوفر‬
َ
َْ
.‫ول الطَّا يز َج َة‬
َ ‫الع َس َل َو ال َق يد َيد َو الَّ ق‬
َ
Ed al momento del ritorno in città, Tutu fa pressioni su Titi affinchè visiti
il magazzio della sua casa, una casa grande che abbonderà di formaggio e miele
e carne tagliata a fette ed essiccata al sole e legumi freschi.
10
‫ ﺴ‬+ l’ imperfetto rende il futuro semplice.
3
‫ فَوعدم تي ييِت بي َوُذليك و يِف املخزين اي‬.5
‫ َو أ ََر َاد‬..‫َافَ َحا‬
‫ت‬
‫و‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ق‬
َ
‫ل‬
ْ
ََ َ
َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ
‫توتو أَن ي ْك يرم ابن ع يم ي‬
‫ قيطَع‬12‫ َََّث‬11‫ب يمْنه أَ ْن بََْ ََّ َعه‬
‫ل‬
‫ط‬
‫ف‬
،
‫ه‬
َ
َ
َ
َ َْ َ
َ
‫اَّ ْ ي‬
.‫ْب اللَّ يوُذي َوُذه‬
Ma Titi non ha queste cose e nel magazzino c’ è il vuoto quindi una stretta di
mano… ma Tutu ha voluto che
il figlio dello zio si mostrasse generoso e gli ha chiesto che gli appartenesse
(desse)
il piccolo pezzo scartato di formaggio.
‫ و لَ َّما أقْ َ رَب يمن إيَدى ي‬.6
‫ فََي َح الََّاُ َوَد َج َل‬..ِ‫القطَ يع ي‬
َْ
َََ
َ
13
‫ي‬
.‫َع َّد ال َكَّرَة‬
‫أ‬
‫مث‬
..
‫ر‬
‫ح‬
َّ‫ا‬
‫إَل‬
‫ فَ َفَّرا‬.‫ص‬
َّ
َ
ْ
ٌ ‫َش ْخ‬
Ma quando si è avvicinato al primo pezzetto… la porta si è aperta ed un
individuo è entrato. Così i due sono fuggiti verso la tana… poi si è preparato per
Il verbo ‫ ﺗﺒﻊ‬e si tratta di Imperfetto congiuntivo. La ‫ ﺐ‬iniziale dovrebbe essere una ‫ ﻳ‬.
Dovrebbe trattarsi di ‫ﺨﺒﺙ‬.
13
Terza persona duale. La alif non ha importanza fonetica.
11
12
4
ritornare.
‫أنِ ي‬
ًّ ‫الق‬
َّ ‫ َغْي َر‬.7
‫ امل ْجَز َن َكالْ َع َاد ية ََبثًا َع ين الفئيَر يان‬14‫ط َِ نونو َز َار‬
َ
َ
‫ضطََّرا َإَل اهلر يُ ي‬
.‫العد يو َو أَََ َميَا يِف اَّ ْح ير‬
‫ن‬
‫م‬
ْ ‫ فَا‬،
َ َ ََ
Senonchè il gatto Bubu è entrato nel magazzino, come d’abitudine, alla ricerca
di topi,
quindi ha costretto alla fuga il nemico che si è rifugiato nella tana.
15 ‫ي ي‬
‫ي‬
‫ي‬
.‫ضلِ يم ْن َه َوُذ َِا امل ْو يط ين‬
‫ف‬
‫أ‬
َ ‫ يعْن َد َذل‬.8
َ ْ ‫ َم ْوطن‬: ‫ك قَ َال ت ييِت‬
َ
‫اَ اكل النََّّ ي‬
‫وأ ََن أثِير أَن أ ي‬
‫اتاٍ اََّافَّةَ َو‬
‫ن‬
‫ه‬
‫يش‬
‫َع‬
َ
َ
َ
َ
َ
ٍ ‫الس ْع ي إي ََل َم َكان ََْفو‬
َّ ‫أَنْ َعم يَبأل َْم ين َو الطُّ َمأْنيينَ ية َخْي ٌر يِل يم َن‬
.‫َخطَا ير‬
ْ ‫يَبأل‬
Durante ciò Titi ha detto: la mia residenza è migliore di questa. Ed io
14
15
Verbo di media debole.
La ‫ ﻱ‬a fine parola è pronome suffisso e corrisponde al pronome personale ‫ ﺃﻨﺎ‬.
5
preferisco vivere lì e mangiare piante secche, beneficiare di sicurezza e
tranquillità è un bene per me piuttosto che lo sforzo di una
abitazione circondata da pericoli.
6
7
Scarica
Random flashcards
geometria

2 Carte oauth2_google_01b16202-3071-4a8d-b161-089bede75cca

CRANIO

2 Carte oauth2_google_d7270607-b7ab-4128-8f55-c54db3df9ba1

DOMENICA 8 DICEMBRE

4 Carte oauth2_google_6fa38c4a-fb89-4ae3-8277-fdf97ca6e393

Triangoli

2 Carte oauth2_google_d2543822-c1b0-4efc-972b-1e120768c5d0

Materie scolastiche

5 Carte oauth2_google_895b90d3-243e-4864-a00b-983aa56e33c4

creare flashcard